[Rozmiar: 4717 bajtów] Podkomitet Budownictwa Podziemnego
Polskiego Komitetu Geotechniki

Polska Grupa Międzynarodowego
Stowarzyszenia Robót Podziemnych ITA-AITES
AKTUALNOŚCI HISTORIA DZIAŁALNOŚĆ WYDARZENIA WSPÓŁPRACA OSOBY KONTAKT
Sponsor platynowy
herrenknecht
Członkowie wspierający
Soletanche Polska sp. z o.o.
Peri Polska
Keller Polska
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Menard Polska sp. z o.o.
Działalność

Sprawozdanie z działalności Podkomitetu Budownictwa Podziemnego w 2018r.


 ... więcej >>

MEMBER NATION - 2017 ACTIVITY REPORT NATION MEMBRE - RAPPORT D'ACTIVITÉ 2017

 ... więcej >>

Sprawozdanie z działalności Podkomitetu Budownictwa Podziemnego w 2017r.


 ... więcej >>

MEMBER NATION - 2016 ACTIVITY REPORT NATION MEMBRE - RAPPORT D'ACTIVITÉ 2016

 ... więcej >>

Sprawozdanie z działalności Podkomitetu Budownictwa Podziemnego w 2016r.


 ... więcej >>

MEMBER NATION - 2015 ACTIVITY REPORT NATION MEMBRE - RAPPORT D'ACTIVITÉ 2015

 ... więcej >>

Sprawozdanie z działalności Podkomitetu Budownictwa Podziemnego w 2015r.


 ... więcej >>

Sprawozdanie z działalności Podkomitetu Budownictwa Podziemnego w 2014r.


 ... więcej >>

MEMBER NATION - 2014 ACTIVITY REPORT

NATION MEMBRE - RAPPORT D'ACTIVITÉ 2014  ... więcej >>

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków

Podkomitetu Budownictwa Podziemnego Polskiego Komitetu Geotechniki,  ... więcej >>

MEMBER NATION - 2013 ACTIVITY REPORT

NATION MEMBRE - RAPPORT D'ACTIVITÉ 2013  ... więcej >>

PROTOKÓŁ z posiedzenia Zarządu Podkomitetu Budownictwa Podziemnego PKG

w dniu 17.05.2013 w Warszawie  ... więcej >>

MEMBER NATION 2012 ACTIVITY REPORT

NATION MEMBRE - RAPPORT D'ACTIVITÉ 2012  ... więcej >>

Sprawozdanie z działalności Podkomitetu Budownictwa Podziemnego

Polskiego Komitetu Geotechniki w 2012r  ... więcej >>

MEMBER NATION 2011 ACTIVITY REPORT

NATION MEMBRE - RAPPORT D'ACTIVITÉ 2011  ... więcej >>

Regulamin przyznawania certyfikatów Polskiego Komitetu Geotechniki

 ... więcej >>

Statut Polskiego Komitetu Geotechniki

(tekst jednolity 29.10.2001 r.)  ... więcej >>

Statut Polskiego Komitetu Geotechniki

(tekst jednolity 29.10.2001 r.)

Rozdział I

Postanowienia ogólne


§ 1

Polski Komitet Geotechniki zwany dalej w skrócie "PKG", jest dobrowolnym i samorządnym stowarzyszeniem specjalistów z zakresu geotechniki.

§ 2

Terenem działania PKG jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz jest Warszawa.

§ 3

 1. PKG jest zarejestrowany i posiada osobowość prawną.
 2. PKG należy do Międzynarodowego Stowarzyszenia Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej /International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (ISSMGE)/ i Międzynarodowego Stowarzyszenia Robót Podziemnych (AITES).
 3. PKG może należeć do innych organizacji międzynarodowych na warunkach określonych w ich statutach, bez naruszania zobowiązań, wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.
 4. PKG może należeć do krajowych organizacji zrzeszających stowarzyszenia naukowo-techniczne i podejmować wspólnie z nimi działania zgodne ze statutem PKG.
 5. PKG używa pieczęci zgodnej z przepisami w tym zakresie.
 6. PKG może posiadać odznakę organizacyjną oraz znak firmowy /emblemat/ zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 4

 1. PKG ma prawo powoływania:
  • terenowych jednostek organizacyjnych tj. oddziałów regionalnych, zwanych dalej "Oddziałami Regionalnymi" oraz regionalnych, specjalistycznych jednostek organizacyjnych - podkomitetów, zwanych dalej "Podkomitetami",
  • komisji ds. certyfikatów PKG,
  • komisji ds. orderów i odznaczeń,
  • jednostek regulaminowych działających na podstawie regulaminu wewnętrznego,
  • sekcji i zespołów problemowych o charakterze stałym i doraĽnym.
 2. Oddziały Regionalne i Podkomitety mogą mieć osobowość prawną.

§ 5

 1. PKG opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
 2. Do prowadzenia swych spraw PKG może zatrudniać pracowników.

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji


§ 6

Celami działania Komitetu są:

 1. Troska o rozwój geotechniki w Polsce.
 2. Reprezentowanie polskiej geotechniki za granicą. Pomaganie członkom PKG w nawiązywaniu kontaktów i podejmowaniu współpracy z geotechnicznymi ośrodkami zagranicznymi.
 3. Inicjowanie, opracowywanie i opiniowanie aktów legislacyjnych, norm, instrukcji oraz przepisów dotyczących licencji, uprawnień i specjalizacji geotechnicznych.
 4. Inicjowanie badań i opracowywania ekspertyz geotechnicznych.
 5. Eksponowanie roli geotechniki w zagadnieniach ochrony środowiska.
 6. Ochrona praw członków PKG, troska o ich autorytet oraz wysoki poziom etyczny i zawodowy.

§ 7

PKG realizuje swoje cele przez:

 • uczestnictwo w pracach Międzynarodowego Stowarzyszenia Mechaniki Gruntów i Geotechniki ( ISSMGE ) i innych organizacjach międzynarodowych,
 • nadawanie indywidualnych i zbiorowych certyfikatów PKG,
 • organizowanie ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji, sympozjów, prelekcji i narad związanych z tematyką leżącą w sferze działania PKG oraz opiniowanie referatów zgłaszanych na konferencje międzynarodowe,
 • powoływanie zespołów do opracowywania zadań wymienionych w § 6,
 • prowadzenie analiz oraz opracowywanie wniosków i postulatów z zakresu działania PKG,
 • typowanie przedstawicieli PKG do komitetów i organizacji międzynarodowych (§ 25),
 • opracowywanie ekspertyz i prognoz rozwoju geotechniki,
 • wykonywanie badań i ekspertyz geotechnicznych.
 • opracowywanie opinii dotyczących aktów legislacyjnych, norm, instrukcji i innych opracowań geotechnicznych,
 • uczestnictwo członków PKG w pracach Normalizacyjnych Komisji Problemowych,
 • utrzymywanie strony własnej PKG w internecie,
 • wykonywanie badań i ekspertyz geotechnicznych,
 • prowadzenie działalności wydawniczej, opiniowanie wydawnictw i innych form rozpowszechniania wiedzy i informacji w dziedzinie geotechniki,
 • organizowanie innych przedsięwzięć, np. konkursów, wystaw itp., których celem jest pełniejsze włączenie kadry technicznej do realizacji zadań wymienionych w § 6.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki


§ 8

Członkowie PKG dzielą się na:

 • zwyczajnych,
 • honorowych,
 • wspierających.

§ 9

 1. Członkiem zwyczajnym PKG może być osoba fizyczna, zajmująca się profesjonalnie geotechniką i wykazująca się osiągnięciami potwierdzającymi jej odpowiednie kwalifikacje w tej dziedzinie.
 2. Każdy członek zwyczajny należy organizacyjnie do jednego z Oddziałów Regionalnych lub Podkomitetów.
 3. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która wybitnie zasłużyła się dla rozwoju PKG lub geotechniki.
 4. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne, związane lub nie związane zawodowo z geotechniką oraz osoby prawne (spółki, fundacje, przedsiębiorstwa, instytucje państwowe i samorządowe) zainteresowane statutową działalnością PKG i deklarujące określone świadczenia na jego rzecz, w tym zwłaszcza poparcie finansowe.

§ 10

 1. Członków zwyczajnych, spełniających warunek podany w § 9, przyjmuje Prezydium Zarządu Oddziału Regionalnego (Podkomitetu) działającego na terenie miejsca zamieszkania kandydata, na podstawie pisemnej deklaracji zgłaszającego się, zaopiniowanej przez dwóch wprowadzających członków zwyczajnych.
 2. Dotychczasowi członkowie PKG NOT mogą zostać członkami zwyczajnymi po zaakceptowaniu postanowień statutu przez podpisanie deklaracji o przystąpieniu do Stowarzyszenia PKG.
  Prezydium Zarządu Podkomitetu przyjmuje na podanych wyżej warunkach członków zwyczajnych niezależnie od ich miejsca zamieszkania, jeśli wyrażają gotowość działania w ramach specjalności Podkomitetu.
 3. Członków wspierających przyjmuje Prezydium Zarządu PKG lub Prezydium Zarządu Oddziału Regionalnego (Podkomitetu) na podstawie pisemnej deklaracji.
 4. Tytuł honorowego członka PKG nadaje Walne Zebranie Delegatów PKG na wniosek Zarządu PKG lub Zarządu Oddziału Regionalnego (Podkomitetu.

§ 11

Członek zwyczajny ma prawo do:

 1. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Komitetu na zasadach określonych postanowieniami statutu.
 2. Zgłaszanie referatów na konferencje międzynarodowe za pośrednictwem Prezydium Zarządu PKG.
 3. Udziału w zebraniach, konferencjach i innych przedsięwzięciach organizowanych przez PKG.
 4. Działania w zespołach roboczych powoływanych przez władze PKG.
 5. Zgłaszanie wniosków i propozycji oraz wypowiadania opinii o działalności PKG.
 6. Ubiegania się o opinię Prezydium Zarządu PKG, Oddziału Regionalnego lub Podkomitetu, w sprawach związanych z uzyskaniem specjalizacji zawodowych lub uprawnień geotechnicznych.
 7. Noszenia odznaki PKG.
 8. Uzyskania certyfikatu PKG na zasadach określonych w regulaminie Komisji ds. certyfikatów.

§ 12

 1. Członkowie PKG, spełniający warunki określone przez Prezydium Zarządu PKG, mogą być zgłaszani na członków stowarzyszeń międzynarodowych ISSMGE lub AITES względnie innych, z którymi PKG nawiąże współpracę.
 2. Członkowie stowarzyszeń międzynarodowych pokrywają koszty uczestnictwa, wg stawek wynikających z uchwał tychże stowarzyszeń.

§ 13

Członek zwyczajny jest zobowiązany do:

 • aktywnego udziału w realizacji celów PKG,
 • przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz PKG,
 • brania czynnego udziału w zebraniach PKG,
 • regularnego płacenia składek członkowskich,
 • dbania o dobrą opinię PKG i zachowywania postawy godnej jego członka.

§ 14

 1. Członek wspierający działa za pośrednictwem swojego przedstawiciela i ma prawa członka zwyczajnego poza czynnym i biernym prawem wyborczym.
 2. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz PKG.
 3. Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego oraz:
  • nie płaci składki członkowskiej wynikającej z przynależności do PKG,
  • jest dożywotnim członkiem Zarządu PKG,

§ 15

 1. Członkostwo w PKG ustaje w wyniku:
  • dobrowolnego wystąpienia z PKG zgłoszonego na piśmie do Prezydium Zarządu Oddziału (Podkomitetu),
  • skreślenia przez Prezydium Zarządu Oddziału (Podkomitetu) na skutek zalegania z opłatą składek za jeden rok, mimo pisemnego upomnienia,
  • wykluczenia przez władze Komitetu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu i uchwał władz,
  • ustania członkostwa wspierającego w przypadku nie wywiązywania się z podjętych zobowiązań lub utraty osobowości prawnej członka wspierającego - osoby prawnej,
 2. Od uchwały o skreśleniu i wykluczeniu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Oddziału lub Podkomitetu albo do Walnego Zgromadzenia Delegatów, w terminie jednego miesiąca.
 3. Członek skreślony na skutek zalegania z opłatą składek może być4. ponownie przyjęty, z zachowaniem ciągłości stażu, po uregulowaniu zaległości finansowych.

Rozdział IV

Struktura organizacyjna PKG


§ 16

 1. Terenowymi jednostkami organizacyjnymi PKG są:
  1. Oddziały Regionalne,
  2. Podkomitety,
 2. Władzami PKG są:
  1. Walne Zebranie Delegatów PKG,
  2. Zarząd PKG,
  3. Komisja Rewizyjna,
  4. Sąd Koleżeński,
 3. Władzami Oddziału Regionalnego (Podkomitetu) są:
  1. Walne Zebranie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.
 4. Oddziały Regionalne (Podkomitety) tworzone są drogą uchwały Zarządu PKG na wniosek złożony przez 3 członków zwyczajnych mieszkających na terenie przewidywanego obszaru działania Oddziału Regionalnego (Podkomitetu), zaopiniowany przez Prezydium Zarządu PKG. Oddział Regionalny (Podkomitet) liczy co najmniej 10 członków. Obszary działania Oddziałów Regionalnych (Podkomitetów) określa Zarząd PKG w uchwale o utworzeniu Oddziału Regionalnego (Podkomitetu).
 5. Kadencja wszystkich władz trwa 3 lata.
 6. Członkowie wybrani do władz PKG i władz oddziałów PKG mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez trzy kolejne kadencje.
 7. W przypadku ustąpienia członka władz wszystkich szczebli w czasie trwania kadencji władzom tym przysługuje prawo kooptacji w wysokości 1/3 składu pochodzącego z wyboru.
 8. Uchwały władz wybieralnych wszystkich szczebli podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 50 % uprawnionych do głosowania.

§ 17

 1. Najwyższą władzą PKG jest Walne Zebranie Delegatów.
 2. Najwyższą władzą Oddziału Regionalnego (Podkomitetu) jest Walne Zebranie Członków Oddziału Regionalnego (Podkomitetu).
 3. Walne Zebrania mają charakter sprawozdawczo-wyborczy i odbywają się co 3 lata.
 4. Regulamin obrad Walnego Zebrania uchwala Prezydium Zarządu.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane przez Prezydium Zarządu z inicjatywy własnej lub Komisji Rewizyjnej albo na wniosek co najmniej 1/4 delegatów na Walne Zebranie Delegatów lub odpowiednio Walne Zebranie Członków Oddziału Regionalnego (Podkomitetu), w terminie nie póˇniejszym niż 2 miesiące od daty zgłoszenia wniosku. Zawiadomienia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania są przesyłane pocztą, co najmniej 2 tygodnie przed terminem zebrania.
  Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje tylko nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 18

 1. Delegatami na Walne Zebranie Delegatów PKG z głosem stanowiącym są:
  • członkowie Zarządu PKG ( 23),
  • członkowie Komisji Rewizyjnej PKG,
  • delegaci Oddziałów Regionalnych (Podkomitetów) wybrani na Walnych Zebraniach Członków.
 2. Delegaci z poszczególnych Oddziałów Regionalnych i Podkomitetów są wybierani z zachowaniem proporcjonalności w stosunku do liczby członków zwyczajnych w dniu 31 grudnia roku poprzedzającego zwyczajne Walne Zebranie Delegatów przyjmując, że jeden delegat reprezentuje dziesięciu i każdą rozpoczętą dziesiątkę członków zwyczajnych.
 3. Kadencja delegatów trwa 3 lata.
 4. Członkowie wspierający biorą udział w Walnych Zebraniach z głosem doradczym.

§ 19

 1. Walne Zebranie podejmuje prawomocne uchwały przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania. Jeżeli warunek ten nie jest spełniony prawomocne uchwały mogą być przyjęte w drugim terminie niezależnie od liczby osób uprawnionych do głosowania.
 2. Przepisy ust. 1 nie dotyczą zmian w statucie PKG i rozwiązania PKG, które są regulowane w § 33 statutu.

§ 20

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów PKG należy:

 1. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 2. Udzielanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 3. Wybór Prezydenta, Prezydium Zarządu oraz 3 członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 4. Podejmowanie uchwał w sprawach:
  • statutu, jego zmian i rozwiązania PKG,
  • nadawania Honorowego Członkostwa PKG,
  • nadawanie tytułu Honorowego Prezydenta PKG,
  • zatwierdzania regulaminów jednostek regulaminowych,
  • innych wniesionych pod obrady.

§ 21

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału (Podkomitetu) należy:

 1. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 2. Udzielanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 3. Wybór Przewodniczącego, Prezydium i do 3 członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
 4. Podejmowanie uchwał w sprawach:
  • zgłaszania kandydatów na członków honorowych PKG,
  • rozwiązania Oddziału (Podkomitetu) PKG,
  • innych wniesionych pod obrady.

§ 22

 1. Działalnością PKG i jego Oddziałów (Podkomitetu) między Walnymi Zebraniami kierują Prezydia Zarządów.
 2. Prezydium Zarządu PKG reprezentują: Prezydent oraz Sekretarz. Zastępczo, w czasie nieobecności Prezydenta, zastępuje go jeden z Wiceprezydentów.

§ 23

 1. Zarząd PKG składa się z:
  1. Prezydium Zarządu, w skład którego wchodzi pięciu członków wybieranych na Walnym Zebraniu: Prezydent, dwóch Wiceprezydentów, Sekretarz i Skarbnik. Walne Zebranie Delegatów PKG może wybrać do Prezydium Zarządu PKG Honorowego Prezydenta PKG z głosem stanowiącym, w takim przypadku Prezydium Zarządu PKG składa się z sześciu członków.
  2. członków Zarządu, którymi są:
   • członkowie Zarządu, w liczbie trzech, wybierani na Walnym Zebraniu Delegatów,
   • Przewodniczący i Sekretarze Oddziałów Regionalnych (Podkomitetu),
   • honorowi członkowie PKG,
   • Przewodniczący Sekcji Mechaniki Gruntów i Fundamentowania oraz Skał - Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN.
 2. Zarząd Oddziału Regionalnego (Podkomitetu) składa się z:
  1. Prezydium Zarządu, w skład którego wchodzi pięciu członków wybieranych na Walnym Zebraniu: Przewodniczący, dwóch Wiceprzewodniczących, Sekretarz i Skarbnik.
  2. członków Zarządu, którymi są:
   • członkowie Zarządu, w liczbie do trzech, wybierani na Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału Regionalnego (Podkomitetu),
   • honorowi członkowie PKG.
 3. Honorowym Prezydentem PKG może być osoba fizyczna, która pełniła funkcję Prezydenta PKG i wybitnie przyczyniła się do rozwoju PKG.

§ 24

 1. Prezydium Zarządu kieruje bieżącą działalnością PKG, Oddziału Regionalnego lub Podkomitetu i jest odpowiedzialne za swoją działalność przed Walnym Zebraniem.
 2. Prezydium Zarządu działa i obraduje w składzie ścisłym lub ustalonym przez Prezydenta (a w przypadku Oddziału Regionalnego lub Podkomitetu przez Przewodniczącego). Zebrania Prezydium odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej dwa razy do roku. W posiedzeniach tych mają prawo brać udział z głosem doradczym Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni członkowie zwyczajni i wspierający PKG.

§ 25

 1. Do kompetencji Prezydiów Zarządu PKG, Oddziałów Regionalnych i Podkomitetów należy:
  • organizowanie działalności PKG,
  • reprezentowanie PKG na zewnątrz i działanie w jego imieniu odpowiednio na obszarze całego kraju lub regionu,
  • opracowywanie programów działania i sprawozdań z działalności,
  • wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
  • sprawowanie pieczy nad majątkiem PKG,
  • zwoływanie Walnych Zebrań,
  • występowanie o nagrody, odznaczenia państwowe i honorowe dla członków,
  • przedkładanie Zarządowi propozycji dotyczących zmian wysokości wpisowego, składek członkowskich oraz wpłat przekazywanych przez Oddziały Regionalne (Podkomitety)do Zarządu PKG,
  • przedkładanie Zarządowi propozycji dotyczących przystąpienia PKG do krajowych lub międzynarodowych związków, stowarzyszeń lub organizacji oraz wyznaczanie przedstawicieli do władz tych ciał,
  • zgłaszanie kandydatów na członków honorowych,
  • podejmowanie uchwał i nadzór nad działalnością gospodarczą prowadzoną w ramach PKG,
 2. Do kompetencji Zarządu PKG należy:
  • podejmowanie uchwał o nawiązaniu współpracy lub przystąpieniu PKG do krajowych lub międzynarodowych związków, stowarzyszeń i organizacji oraz współpracy z organami administracji państwowej i władzami samorządowymi, wyznaczanie przedstawicieli do władz tych ciał lub do spraw współpracy z nimi,
  • uchwalanie regulaminu pracy Prezydium Zarządu,
  • powoływanie, nadzorowanie pracy i rozwiązywanie Oddziałów Regionalnych Podkomitetów) PKG,
  • zgłaszanie kandydatów do tytułu Honorowego Członka PKG,
  • powoływanie zespołów roboczych do wykonywania określonych zadań lub rozwiązywania określonych problemów,
  • podejmowanie uchwał dotyczących wysokości wpisowego, składek członkowskich oraz wpłat przekazywanych przez Oddziały Regionalne i Podkomitet do Zarządu PKG.
 3. Do kompetencji Zarządów Oddziałów Regionalnych (Podkomitetów) PKG należy:
  • podejmowanie uchwał o nawiązywaniu współpracy z terenowymi organami władzy państwowej i władzami samorządowymi, wyznaczanie przedstawicieli do władz tych ciał lub współpracy z nimi,
  • uchwalanie regulaminów pracy Zarządów,
  • powoływanie zespołów roboczych do wykonywania zadań o zasięgu regionalnym,
  • wykonywanie zadań i uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów i Zarządu PKG,
  • zwoływanie Walnych Zebrań Członków Oddziału lub Podkomitetu.

§ 26

 1. Komisja Rewizyjna PKG Oddziału (Podkomitetu) składa się z 3 członków.
 2. Przewodniczącego wybiera Komisja ze swego grona.
 3. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być członkiem Zarządu tego samego szczebla.
 4. Zadaniem Komisji Rewizyjnej PKG, Oddziału (Podkomitetu) jest przeprowadzenie, co najmniej raz w roku, kontroli całokształtu działalności PKG Oddziału Regionalnego (Podkomitetu), pod względem merytorycznym i finansowym, w tym agend prowadzących działalność gospodarczą.
 5. Komisja Rewizyjna jest odpowiedzialna za swoją działalność przed Walnym Zgromadzeniem.
 6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Prezydium Zarządu oraz zebraniach zespołów roboczych z głosem doradczym.
 7. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do właściwego Prezydium Zarządu z wnioskami wynikającymi z kontroli i żądaniem wyjaśnień, w tym także z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania.

§ 27

 1. Sąd Koleżeński jest władza powołaną do:
  1. wydawania orzeczeń w sprawach członków PKG, którym postawiono zarzut naruszenia postanowień statutu lub zasad etyki zawodowej,
  2. rozstrzygania sporów powstałych między członkami PKG.
 2. Sąd Koleżeński składa się z 5 osób, wybieranych przez Walny Zjazd Delegatów. Członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają ze swego grona Przewodniczącego, jego zastępcę i Sekretarza.
 3. Sąd Koleżeński może:
  • zwracać uwagę na niewłaściwe postępowanie członka,
  • udzielać upomnienia lub nagany,
  • nakładać kary organizacyjne polegające na okresowym zawieszaniu praw członkowskich,
  • wykluczyć z PKG.
 4. Sąd Koleżeński podejmuje postanowienia przy udziale co najmniej 3 członków, sporządzając pisemny protokół z posiedzenia.
 5. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Delegatów w terminie jednego miesiąca.

§ 28

Zasady i tryb działania Zarządów, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego określają regulaminy.

Rozdział V

Majątek PKG


§ 29

Wpływy, z których tworzy się majątek PKG stanowią fundusze pochodzące z:

 • składek członkowskich,
 • dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
 • wpływów z działalności statutowej , w tym opłat za certyfikaty PKG, sprzedaży książkowego wykazu członków PKG, opłat za odznakę PKG itp.,
 • dochodów z działalności gospodarczej.

§ 30

 1. PKG, jego Oddziały i Podkomitety mogą podejmować działalność gospodarczą, związaną z celami PKG.
 2. Dochody z działalności gospodarczej PKG służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków.

§ 31


PKG może otrzymywać dotacje oraz przyjmować darowizny, spadki i zapisy.

§ 32

Przy zawieraniu umów, udzielaniu pełnomocnictw, zlecaniu robót i składaniu oświadczeń woli, we wszystkich sprawach majątkowych PKG wymagane jest współdziałanie i złożenie podpisów przez dwóch członków Prezydium Zarządu PKG: Prezydenta /Wiceprezydenta/ i Skarbnika, zaś w przypadku Oddziałów Regionalnych (Podkomitetów) posiadających osobowość prawną przez Przewodniczącego i Skarbnika.


ROZDZIAŁ VI

Zmiana Statutu lub rozwiązanie PKG.


§ 33

 1. Uchwały w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania PKG podejmuje Walne Zebranie Delegatów kwalifikowaną większością 2/3 ważnych głosów, przy obecności co najmniej 1/2 delegatów.
 2. Uchwała, o której mowa w punkcie 1, powinna określić sposób likwidacji PKG oraz cele, na jakie ma być przeznaczony pozostały majątek.
 3. Sprawy zmiany Statutu lub rozwiązania PKG muszą być umieszczone w proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Delegatów.

ROZDZIAŁ VII

Przepisy przejściowe


§ 34

 1. Stowarzyszenie PKG jest kontynuatorem działalności PKG działającego dotychczas przy Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej.
 2. Do czasu ukonstytuowania się Oddziałów Regionalnych PKG zadania Walnego Zebrania Delegatów spełnia Walne Zebranie Członków.

Warszawa, 29 pażdziernika 2001 r.

 1. prof. dr hab. inż. Eugeniusz Dembicki
  Prezydent PKG
 2. dr inż. Włodzimierz Cichy
  Wiceprezydent PKG
 3. dr hab. inż.Kazimierz Gwizdała
  Skarbnik PKG