[Rozmiar: 4717 bajtów] Podkomitet Budownictwa Podziemnego
Polskiego Komitetu Geotechniki

Polska Grupa Międzynarodowego
Stowarzyszenia Robót Podziemnych ITA-AITES
AKTUALNOŚCI HISTORIA DZIAŁALNOŚĆ WYDARZENIA WSPÓŁPRACA OSOBY KONTAKT
Sponsor platynowy
herrenknecht
Członkowie wspierający
Soletanche Polska sp. z o.o.
Peri Polska
Keller Polska
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Menard Polska sp. z o.o.
Działalność

Sprawozdanie z działalności Podkomitetu Budownictwa Podziemnego w 2018r.


 ... więcej >>

MEMBER NATION - 2017 ACTIVITY REPORT NATION MEMBRE - RAPPORT D'ACTIVITÉ 2017

 ... więcej >>

Sprawozdanie z działalności Podkomitetu Budownictwa Podziemnego w 2017r.


 ... więcej >>

MEMBER NATION - 2016 ACTIVITY REPORT NATION MEMBRE - RAPPORT D'ACTIVITÉ 2016

 ... więcej >>

Sprawozdanie z działalności Podkomitetu Budownictwa Podziemnego w 2016r.


 ... więcej >>

MEMBER NATION - 2015 ACTIVITY REPORT NATION MEMBRE - RAPPORT D'ACTIVITÉ 2015

 ... więcej >>

Sprawozdanie z działalności Podkomitetu Budownictwa Podziemnego w 2015r.


 ... więcej >>

Sprawozdanie z działalności Podkomitetu Budownictwa Podziemnego w 2014r.


 ... więcej >>

MEMBER NATION - 2014 ACTIVITY REPORT

NATION MEMBRE - RAPPORT D'ACTIVITÉ 2014  ... więcej >>

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków

Podkomitetu Budownictwa Podziemnego Polskiego Komitetu Geotechniki,  ... więcej >>

MEMBER NATION - 2013 ACTIVITY REPORT

NATION MEMBRE - RAPPORT D'ACTIVITÉ 2013  ... więcej >>

PROTOKÓŁ z posiedzenia Zarządu Podkomitetu Budownictwa Podziemnego PKG

w dniu 17.05.2013 w Warszawie  ... więcej >>

MEMBER NATION 2012 ACTIVITY REPORT

NATION MEMBRE - RAPPORT D'ACTIVITÉ 2012  ... więcej >>

Sprawozdanie z działalności Podkomitetu Budownictwa Podziemnego

Polskiego Komitetu Geotechniki w 2012r  ... więcej >>

MEMBER NATION 2011 ACTIVITY REPORT

NATION MEMBRE - RAPPORT D'ACTIVITÉ 2011  ... więcej >>

Regulamin przyznawania certyfikatów Polskiego Komitetu Geotechniki

 ... więcej >>

Statut Polskiego Komitetu Geotechniki

(tekst jednolity 29.10.2001 r.)  ... więcej >>

Regulamin przyznawania certyfikatów
Polskiego Komitetu Geotechniki


§ 1 Rodzaje certyfikatów


 1. Przyznaje się dwa rodzaje certyfikatów: indywidualne i zbiorowe.
 2. Certyfikat indywidualny potwierdza wysokie kwalifikacje i kompetencje członka PKG do wykonywania prac geotechnicznych o charakterze badawczym, projektowym, opiniodawczym, eksperckim oraz wykonawczym i nadzorczym. Certyfikat indywidualny PKG uprawnia do wykonywania geotechnicznych badań laboratoryjnych i polowych gruntu, projektowania geotechnicznego, sprawowania specjalistycznego nadzoru geotechnicznego, wykonywania specjalistycznych robót geotechnicznych, sprawowania funkcji doradczych i opiniodawczych oraz wykonywania specjalistycznych ekspertyz dla nadzoru budowlanego, nadzoru górniczego, administracji państwowej i samorządowej.
 3. Certyfikat zbiorowy potwierdza wyróżniające się kwalifikacje i kompetencje członka zbiorowego PKG do prowadzenia badań, projektowania i wykonywania robót geotechnicznych w dziedzinie, która jest przedmiotem jego specjalności.

§ 2 Przyznawanie certyfikatów


 1. Certyfikat indywidualny przyznaje Prezydent PKG, na podstawie wniosku zaopiniowanego przez Komisję ds. Certyfikatów i Uchwały Prezydium Zarządu PKG.
 2. Certyfikat zbiorowy przyznaje Prezydent PKG, na podstawie wniosku zaopiniowanego przez Komisję ds. Certyfikatów i Uchwały Prezydium Zarządu PKG.
 3. Przewodniczący Oddziału (Podkomitetu) składa wniosek o przyznanie certyfikatu do Komisji ds. Certyfikatów.
 4. Skład osobowy Komisji powołuje Prezydium Zarządu PKG.

§ 3 Warunki przyznawania certyfikatów


 1. Certyfikat indywidualny
 2. Certyfikat indywidualny może uzyskać członek zwyczajny PKG, który posiada odpowiednie wykształcenie, praktykę i dorobek zawodowy z dziedziny geotechniki:

  • dyplom ukończenia wyższej uczelni, umożliwiający podjęcie pracy w zakresie działania geotechniki,
  • co najmniej 5 letni staż pracy zawodowej, której głównym przedmiotem były badania geotechniczne, projektowanie lub wykonawstwo robót,
  • co najmniej 3 letni staż członkowski PKG,
  • wykonał w okresie ostatnich 3 lat samodzielnie lub jako współautor co najmniej 5 opracowań geotechnicznych, zaopiniowanych na piśmie przez członka PKG posiadającego certyfikat indywidualny PKG,
  • zdał z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny,
  • ma opłacone na bieżąco składki członkowskie PKG,
  • uiścił opłatę regulaminową związaną z przyznaniem certyfikatu w wysokości ustalonej przez Zarząd PKG.

  W wyjątkowych przypadkach Prezydium Zarządu PKG może zwolnić członka PKG z przedłożenia pięciu zaopiniowanych opracowań geotechnicznych i egzaminu kwalifikacyjnego na podstawie oceny jego dorobku zawodowego.

  Certyfikat może być przekazany członkowi PKG dopiero po uiszczeniu przez niego opłaty regulaminowej i uregulowaniu zaległych składek członkowskich.

 3. Certyfikat zbiorowy
 4. Certyfikat zbiorowy może być przyznany członkowi wspierającemu PKG, którego jednym z głównych przedmiotów działalności jest geotechnika lub wybrana dziedzina geotechniki.

  Wniosek o przyznanie certyfikatu zbiorowego członkowi wspierającemu PKG powinien zawierać:

  • informację techniczno - organizacyjną o działalności i osiągnięciach wnioskodawcy w uprawianej dziedzinie geotechniki, oraz o odpowiednim profilu zawodowym personelu,
  • przedstawienie charakterystyki technicznej z opisem co najmniej 5 prac z zakresu geotechniki, wykonanych przez członka wspierającego w okresie ostatnich 3 lat i zaopiniowanych na piśmie przez dwóch członków zwyczajnych terytorialnie właściwego Oddziału PKG posiadających certyfikaty indywidualne PKG,
  • deklarację o wysokości opłaty regulaminowej w wysokości ustalonej przez Zarząd PKG,
  • certyfikat może być przekazany członkowi wspierającemu dopiero po opłaceniu opłaty regulaminowej i uregulowaniu zaległych składek członkowskich.

§ 4 Egzamin kwalifikacyjny


 1. Oddziały Regionalne (Podkomitety) PKG powołują na bieżącą kadencję Egzaminacyjną Komisję Kwalifikacyjną.
 2. Komisja składa się z co najmniej 3 członków PKG posiadających co najmniej 5 - letni staż członkowski i certyfikaty indywidualne PKG.
 3. Egzaminacyjna Komisja Kwalifikacyjna przeprowadza egzaminy dwa razy w roku: na wiosnę i na jesień. Terminy egzaminów ustala każdorazowo Przewodniczący Egzaminacyjnej Komisji Kwalifikacyjnej w danym oddziale (podkomitecie).
 4. Egzamin kwalifikacyjny jest egzaminem testowym i problemowym oraz obejmuje zakres merytoryczny geotechniki objęty rozporządzeniem MSW i A w sprawie ustalania warunków geotechnicznych posadowienia obiektów budowlanych, a także znajomość prawa budowlanego, w tym między innymi:
  • znajomość prawa geotechnicznego i prawa budowlanego,
  • badania laboratoryjne i polowe gruntów,
  • wytrzymałość i odkształcalność ośrodka gruntowego,
  • nośność i stateczność budowli,
  • technologie robót geotechnicznych w różnych warunkach wodno-gruntowych,
  • projektowanie geotechniczne.
 5. Pytania egzaminacyjne przygotowuje Komisja PKG ds. Nauczania Geotechniki. Ostateczny wykaz pytań w liczbie co najmniej 100 zatwierdza Prezydium Zarządu PKG. Pytania testowe są tajne i nie mogą być udostępniane zdającym egzamin kwalifikacyjny.
 6. Egzamin testowy powinien obejmować 40 pytań, w tym co najmniej 10 pytań z prawa budowlanego i prawa geotechnicznego. Wybór 40 pytań testowych na konkretny egzamin kwalifikacyjny należy do Egzaminacyjnej Komisji Kwalifikacyjnej w każdym oddziale (podkomitecie) PKG.
 7. Egzamin testowy może być zaliczony na podstawie 70% odpowiedzi poprawnych.
 8. Pytania egzaminu problemowego ustalane są przez Egzaminacyjną Komisję Kwalifikacyjną w danym Oddziale (podkomitecie).

§ 5 Postanowienia ogólne


 1. Certyfikat indywidualny przyznaje się na czas nieokreślony, zbiorowy na okres 5 lat. Polski Komitet Geotechniki prowadzi rejestr przyznanych certyfikatów.
 2. Polski Komitet Geotechniki może cofnąć lub zawiesić certyfikat w uzasadnionych przypadkach, na wniosek Komisji, gdy posiadacz certyfikatu utracił zdolność wiarygodnego prowadzenia działalności w dziedzinie geotechniki lub nie opłaca co najmniej przez rok składek członkowskich.
 3. Skreślenie z rejestru certyfikatów następuje na podstawie uchwały Prezydium Zarządu PKG.
 4. Rejestr wydanych certyfikatów PKG może być publikowany w internecie w witrynie Polskiego Komitetu Geotechniki, na łamach "Inżynierii Morskiej i Geotechniki", "Inżynierii i Budownictwa", "Muratora" lub innych czasopism branżowych.
 5. Certyfikat wydaje się w postaci dyplomu.
 6. Aktualną Siedzibą Komisji ds. Certyfikatów jest siedziba Przewodniczącego Komisji ds. Certyfikatów.
 7. Zmiany regulaminu wymagają uchwały Walnego Zebrania Delegatów PKG.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia go przez Walne Zebranie Delegatów PKG i obowiązuje aż do odwołania.

Prezydent Polskiego Komitetu Geotechniki

...............................................................
prof. dr hab. inż. Zbigniew MŁYNAREK


Autorzy projektu:

 1. Prof. dr inż. Jerzy Przystański,
 2. Dr inż. Włodzimierz Cichy,
 3. Prof. dr hab. inż. Bohdan Zadroga.