[Rozmiar: 4717 bajtów] Podkomitet Budownictwa Podziemnego
Polskiego Komitetu Geotechniki

Polska Grupa Międzynarodowego
Stowarzyszenia Robót Podziemnych ITA-AITES
AKTUALNOŚCI HISTORIA DZIAŁALNOŚĆ WYDARZENIA WSPÓŁPRACA OSOBY KONTAKT
Sponsor platynowy
herrenknecht
Członkowie wspierający
Soletanche Polska sp. z o.o.
Peri Polska
Keller Polska
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Menard Polska sp. z o.o.
Działalność

Sprawozdanie z działalności Podkomitetu Budownictwa Podziemnego w 2018r.


 ... więcej >>

MEMBER NATION - 2017 ACTIVITY REPORT NATION MEMBRE - RAPPORT D'ACTIVITÉ 2017

 ... więcej >>

Sprawozdanie z działalności Podkomitetu Budownictwa Podziemnego w 2017r.


 ... więcej >>

MEMBER NATION - 2016 ACTIVITY REPORT NATION MEMBRE - RAPPORT D'ACTIVITÉ 2016

 ... więcej >>

Sprawozdanie z działalności Podkomitetu Budownictwa Podziemnego w 2016r.


 ... więcej >>

MEMBER NATION - 2015 ACTIVITY REPORT NATION MEMBRE - RAPPORT D'ACTIVITÉ 2015

 ... więcej >>

Sprawozdanie z działalności Podkomitetu Budownictwa Podziemnego w 2015r.


 ... więcej >>

Sprawozdanie z działalności Podkomitetu Budownictwa Podziemnego w 2014r.


 ... więcej >>

MEMBER NATION - 2014 ACTIVITY REPORT

NATION MEMBRE - RAPPORT D'ACTIVITÉ 2014  ... więcej >>

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków

Podkomitetu Budownictwa Podziemnego Polskiego Komitetu Geotechniki,  ... więcej >>

MEMBER NATION - 2013 ACTIVITY REPORT

NATION MEMBRE - RAPPORT D'ACTIVITÉ 2013  ... więcej >>

PROTOKÓŁ z posiedzenia Zarządu Podkomitetu Budownictwa Podziemnego PKG

w dniu 17.05.2013 w Warszawie  ... więcej >>

MEMBER NATION 2012 ACTIVITY REPORT

NATION MEMBRE - RAPPORT D'ACTIVITÉ 2012  ... więcej >>

Sprawozdanie z działalności Podkomitetu Budownictwa Podziemnego

Polskiego Komitetu Geotechniki w 2012r  ... więcej >>

MEMBER NATION 2011 ACTIVITY REPORT

NATION MEMBRE - RAPPORT D'ACTIVITÉ 2011  ... więcej >>

Regulamin przyznawania certyfikatów Polskiego Komitetu Geotechniki

 ... więcej >>

Statut Polskiego Komitetu Geotechniki

(tekst jednolity 29.10.2001 r.)  ... więcej >>

PROTOKÓŁ z posiedzenia Zarządu Podkomitetu Budownictwa Podziemnego PKG w dniu 17.05.2013 w WarszawieObecni:
Stanisław Duży
Tomasz Godlewski
Wojciech Grodecki
Tadeusz Majcherczyk
Monika Mitew-Czajewska
Tadeusz Romanowski
Anna Siemińska-Lewandowska
Andrzej Wichur

Posiedzenie Zarządu Podkomitetu Budownictwa Podziemnego PKG (PBP PKG) otworzyła Kol. Siemińska-Lewandowska, przywitała gości i przedstawiła krótkie sprawozdanie z bieżącej działalności Podkomitetu. Pełne sprawozdanie z działalności PBP PKG zostało przesłane do Międzynarodowego Stowarzyszenia Tunelowego ITA-AITES (Member Nation 2012 Activity Report). Po drobnych uzupełnieniach i korekcie zostanie ono także opublikowane na łamach kwartalnika Budownictwo Górnicze i Tunelowe.

Następnie Kol. Siemińska-Lewandowska omówiła tematy związane z nadchodzącym Kongresem Światowym (World Tunnel Congress), który odbędzie się w dniach 31.05-7.06.2013 w Genewie. Podczas Kongresu, ze względu na kończącą się kadencję Przewodniczącego ITA pana In-Mo Lee, odbędą się wybory nowego Przewodniczącego. Dotychczas jedynym zgłoszonym kandydatem na to stanowisko jest prof. Marcus Theves z Bohum. Zarząd zdecydował poprzeć tego kandydata, niezależnie od innych, ewentualnych kandydatur. Życiorys prof. Thevesa dołączono do niniejszego sprawozdania. Podczas Kongresu odbędzie się także głosowanie nad lokalizacją Kongresu WTC w 2016 roku. Jedynym zgłoszonym miastem-kandydatem jest jak dotychczas San Francisco. Zarząd podjął decyzję o udzieleniu poparcia dla tej lokalizacji.

Kolejny punkt posiedzenia stanowiło sprawozdanie finansowe, przedstawione przez kol. Mitew-Czajewską, skarbnika Podkomitetu i uzupełnione przez kol. Grodeckiego. Na koncie PBP PKG, po opłaceniu składki ITA za 2013 rok (podwyższonej z 740Eur do 1100Eur), zgromadzono obecnie 49.800PLN. W najbliższych dniach kwota ta zostanie pomniejszona o ryczałtową składkę na rzecz PKG, która obecnie wynosi 1320PLN (20PLN za członka PBP). Obecnie składki od 7. członków wspierających wynoszą 13.000,00 PLN, w tym uwzględniono kwotę 2500PLN zadeklarowaną przez nowego, pozyskanego przez Zarząd w roku sprawozdawczym, członka wspierającego - firmę Mercor.

W związku z uchwałą Zarządu z dnia 4.07.2013 roku o możliwości dofinansowywania uczestnictwa członków PBP w kongresach, Zarząd podjął uchwałę o dofinansowaniu biletu lotniczego (na WTC 2013 do Genewy) kol. Siemińskiej-Lewandowskiej.

Kolejnym tematem posiedzenia Zarządu było przedstawienie przez kol. Przewodniczącą projektu współorganizacji z Politechniką Wrocławską XII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Infrastruktura Podziemna Miast”, która odbędzie się we Wrocławiu 23-25.10.2014. Materiały z tej konferencji zostaną opublikowane w wydawnictwie Balkema. W ramach konferencji zorganizowane zostanie Seminarium pod auspicjami ITA połączone z posiedzeniem Executive Council ITA. Kol. Siemińska-Lewandowska przedstawiła pięknie przygotowane Zaproszenie, które zostanie wręczone nowo-wybranemu Przewodniczącemu ITA, niezwłocznie po wyborach podczas Kongresu ITA w Genewie.

Następnie Kol. Przewodnicząca poprosiła członków Zarządu o omówienie bieżących działań, prowadzonych inwestycji w innych rejonach Polski. Prof. Wichur poinformował o przesunięciu planowanej budowy metra w Krakowie na rok 2020 oraz o rozpoczętej rozbudowie linii tramwajowej na lotnisko Balice w Krakowie. Ze względu na planowaną rozbudowę lotniska dobudowywany jest obecnie drugi tor linii tramwajowej łączącej centrum Krakowa z lotniskiem. Na południu Polski, ponowiono także prace nad tunelem w Lubniu w ciągu Zakopianki. Prof. Wichur oraz prof. Majcherczyk poinformowali także o rozpoczętych pracach nad kolejną konferencją „Budowle Podziemne”, która odbędzie się w 2014 roku, organizowaną przez prof. Nawrata z AGH.

Kolejno głos zabrał kol. Duży omawiając działalność redakcyjną kwartalnika Czasopismo Górnicze i Tunelowe wydawanego przez Wydawnictwo Górnicze Sp. z o.o. w Katowicach. W kwartalniku tym rocznie publikowanych jest ok. 20. artykułów 15. stronicowych. Artykuły są recenzowane przez dwóch recenzentów. Publikacje są punktowane – 4pkt. Kolega Duży namawiał do publikowania na łamach tego czasopisma. Następnie kol. Duży opowiedział o najbliższej Szkole Geomechaniki organizowanej przez Politechnikę Śląską (?), która odbędzie się w październiku 2013. Tematyka tej konferencji została podzielona na 3 bloki tematyczne: ochrona środowiska, geomechanika i budowle podziemne oraz głębienie i pogłębianie szybów (dzień szkoleniowy). Za rok tematyka zostanie rozszerzona o zagadnienia geotechniczne i wówczas Podkomitet Budownictwa Podziemnego PKG zostanie zaproszony do współorganizacji tej konferencji.

Dodatkowo kol. Grodecki poinformował o podpisaniu porozumienia o współpracy z redakcją czasopisma Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne. W ramach porozumienia ustanowiono m.in. umieszczenie logo Podkomitetu w czasopiśmie i przyjmowanie artykułów członków Podkomitetu w zamian za zaproszenia przedstawiciela redakcji na wydarzenia organizowane przez Podkomitet.

Ostatnim punktem obrad były: Sprawy wniesione oraz wolne wnioski. Kol. Wichur poprosił o przesyłanie protokołów z zebrań Zarządu drogą elektroniczną do wszystkich członków Zarządu.


Protokół sporządziła: Monika Mitew-Czajewska...................................
Sekretarz PBP: Wojciech Grodecki....................................................
Przewodnicząca PBP: Anna Siemińska-Lewandowska..........................