[Rozmiar: 4717 bajtów] Podkomitet Budownictwa Podziemnego
Polskiego Komitetu Geotechniki

Polska Grupa Międzynarodowego
Stowarzyszenia Robót Podziemnych ITA-AITES
AKTUALNOŚCI HISTORIA DZIAŁALNOŚĆ WYDARZENIA WSPÓŁPRACA OSOBY KONTAKT
Sponsor platynowy
herrenknecht
Członkowie wspierający
Soletanche Polska sp. z o.o.
Peri Polska
Keller Polska
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Menard Polska sp. z o.o.
Działalność

Sprawozdanie z działalności Podkomitetu Budownictwa Podziemnego w 2018r.


 ... więcej >>

MEMBER NATION - 2017 ACTIVITY REPORT NATION MEMBRE - RAPPORT D'ACTIVITÉ 2017

 ... więcej >>

Sprawozdanie z działalności Podkomitetu Budownictwa Podziemnego w 2017r.


 ... więcej >>

MEMBER NATION - 2016 ACTIVITY REPORT NATION MEMBRE - RAPPORT D'ACTIVITÉ 2016

 ... więcej >>

Sprawozdanie z działalności Podkomitetu Budownictwa Podziemnego w 2016r.


 ... więcej >>

MEMBER NATION - 2015 ACTIVITY REPORT NATION MEMBRE - RAPPORT D'ACTIVITÉ 2015

 ... więcej >>

Sprawozdanie z działalności Podkomitetu Budownictwa Podziemnego w 2015r.


 ... więcej >>

Sprawozdanie z działalności Podkomitetu Budownictwa Podziemnego w 2014r.


 ... więcej >>

MEMBER NATION - 2014 ACTIVITY REPORT

NATION MEMBRE - RAPPORT D'ACTIVITÉ 2014  ... więcej >>

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków

Podkomitetu Budownictwa Podziemnego Polskiego Komitetu Geotechniki,  ... więcej >>

MEMBER NATION - 2013 ACTIVITY REPORT

NATION MEMBRE - RAPPORT D'ACTIVITÉ 2013  ... więcej >>

PROTOKÓŁ z posiedzenia Zarządu Podkomitetu Budownictwa Podziemnego PKG

w dniu 17.05.2013 w Warszawie  ... więcej >>

MEMBER NATION 2012 ACTIVITY REPORT

NATION MEMBRE - RAPPORT D'ACTIVITÉ 2012  ... więcej >>

Sprawozdanie z działalności Podkomitetu Budownictwa Podziemnego

Polskiego Komitetu Geotechniki w 2012r  ... więcej >>

MEMBER NATION 2011 ACTIVITY REPORT

NATION MEMBRE - RAPPORT D'ACTIVITÉ 2011  ... więcej >>

Regulamin przyznawania certyfikatów Polskiego Komitetu Geotechniki

 ... więcej >>

Statut Polskiego Komitetu Geotechniki

(tekst jednolity 29.10.2001 r.)  ... więcej >>

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Podkomitetu Budownictwa Podziemnego Polskiego Komitetu Geotechniki, które odbyło się w Warszawie 4 kwietnia 2014 r


Zebranie zostało zwołane przez Zarząd Podkomitetu na podstawie § 25 Statutu Polskiego Komitetu Geotechniki w związku z zakończeniem kadencji Zarządu w latach 2011-2014. Członkowie Podkomitetu zostali powiadomieni o dacie, miejscu i porządku obrad Zebrania pismem z 24 marca 2014 r, podpisanym w imieniu Zarządu przez Przewodniczącą i Sekretarza Podkomitetu (Zał. 1) Do zawiadomienia zostały dołączone : Sprawozdanie Zarządu z działalności w kadencji 2011-2014, Sprawozdanie Skarbnika i Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. W związku z brakiem wymaganego kworum w pierwszym terminie tj o godz. 12.00 Zebranie rozpoczęło się w drugim terminie o godz. 12.15. W dalszej części niniejszego Protokółu nastąpią odwołania do porządku obrad przedstawionych w załączniku 1.

Ad. 1. Obrady otworzyła i powitała przybyłych Przewodnicząca Podkomitetu Kol. Anna Siemińska-Lewandowska.

Ad.2. Przewodnicząca zapytała zebranych czy mają uwagi do porządku obrad zaproponowanego przez Zarząd. Wobec braku uwag zebrani przyjęli jednogłośnie ten porządek.

Ad.3. Przewodnicząca Podkomitetu zaproponowała również aby powierzyć przewodniczenie dalszej części obrad Kol. Andrzejowi Wichrowi. Propozycję tę zaakceptował Kol. A. Wichur a następnie wszyscy uczestnicy ją także jednogłosnie zaaprobowali.

Ad.4. Przejmując przewodnictwo zebrania Kol. A. Wichur, na podstawie listy obecności (Zał. 2) i w związku z rozpoczęciem obrad w drugim terminie - stwierdził jego prawomocność.

Ad.5. Kol. A. Wichur zaproponował wybór Kol. Wojciecha Grodeckiego na protokolanta zebrania. Kol. W. Grodecki przyjął tę propozycję a zebrani ją jednogłośnie zaakceptowali.

Ad.6. Podobnie, na propozycję Przewodniczącego zebrania dokonano wyboru członków Komisji Wnioskowej w osobach Kol. Tadeusza Majcherczyka i Kol. Zenona Dudy.

Ad.7. W głosowaniu jawnym wybrano członków Komisji Skrutacyjno-Mandatowej. Zostali nimi: Kol. Urszula Tomczak (wszystkie głosy „za”) i Kol. Rafał Kuszyk (przy jednym głosie wstrzymującym się).

Ad.8. Obszerne sprawozdanie z działalności Zarządu w kadencji 2011-2014 przedstawiła jego Przewodnicząca Kol. Anna Siemińska-Lewandowska (Zał. 3).

Ad.9. Sprawozdanie dotyczące kondycji finansowej Podkomitetu (Zał.4) przedstawiła jego Skarbniczka Kol. Monika Mitew-Czajewska. Podkreśliła w nim, że dzięki składkom Członków Wspierających, pomimo opłat składek członkowskich Podkomitetu w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Tunelowym ITA-AITES (1100 Euro) i w Polskim Komitecie Geotechniki (ponad 1300 PLN ) nasze saldo jest dodatnie i powiększa się z roku na rok.

Ad.10. Kol. Tomasz Kosiński w imieniu Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Sprawozdanie (Zał.5). Wspomniał w nim, że Komisja w trakcie 3-letniej kadencji pracowała w niepełnym składzie. Najpierw po śmierci jej Przewodniczącego Kol. Macieja Zaborowskiego skład Komisji uzupełniono o Kol. Lecha Wysokińskiego, który objął funkcję Przewodniczącego oraz dokooptowano do niej Kol. Tadeusza Romanowskiego. Z kolei śmierć Kol. L. Wysokińskiego w 2013 r spowodowała, że do końca kadencji 2011-2014 Komisja Rewizyjna pracowała w składzie dwuosobowym – Kol. T. Romanowski i Kol. T. Kosiński.

Ad.11. W ramach wspólnej dyskusji nad trzema Sprawozdaniami zabrali głos:
  • Kol. Grzegorz Kacprzak – wystąpił z postulatem by nowo wybrany Zarząd organizował przynajmniej raz do roku seminarium poświęcone tematyce budownictwa podziemnego i by włączać Podkomitet do organizacji różnych konferencji o podobnej tematyce, które odbywają się w innych ośrodkach np. akademickich na terenie Polski.
  • Kol. Wojciech Grodecki w odpowiedzi na drugą sugestię Poprzednika stwierdził, że Podkomitet był i jest reprezentowany zarówno w komitetach organizacyjnych jak i naukowych konferencji zagranicznych i krajowych. Jako przykłady podał: cykliczne konferencje we Wrocławiu, w Krakowie i w Sandomierzu oraz w Iguassu w Brazylii.
  • Kol. Jacek Lesiecki, reprezentujący firmę HOBAS System Polska Sp. z o.o. będącą Członkiem Wspierającym Podkomitetu, podzielił się informacją o zaangażowaniu firmy w budowę w Warszawie metodą mikrotunelingu kolektora kanalizacyjnego o średnicy ponad 3 m. Wyraził też gotowość zorganizowania wycieczki na tę budowę dla osób nią zainteresowanych, a zwłaszcza dla studentów odpowiednich specjalizacji politechnicznych.
  • Kol. Tomasz Godlewski – zaproponował, by w ramach spotkań członków Oddziału Stołecznego Polskiego Komitetu Geotechniki przedstawić raz lub dwa razy w roku tematy budownictwa podziemnego.

Ad.12. W zarządzonym przez Przewodniczącego zebrania głosowaniu nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Podkomitetu wszyscy zebrani jednogłośnie poparli ten wniosek. Tym samym Zarząd uzyskał absolutorium za działalność na rzecz Podkomitetu w kadencji 2011-2014.

Ad.13. Ustępująca Przewodnicząca Kol. A. Siemińska-Lewandowska zgłosiła kandydaturę Kol. Moniki Mitew-Czajewskiej na Przewodniczącą Podkomitetu w kadencji 2014-2017. W uzasadnieniu podkreśliła dotychczasową działalność swojej kandydatki jako członka dotychczasowych władz Podkomitetu na stanowisku Skarbnika, pracę dydaktyczną i naukową w Politechnice Warszawskiej na stanowisku adiunkta w Zakładzie Geotechniki i Budowli Podziemnych, udzielanie się Kol. M. Mitew-Czajewskiej na forum Międzynarodowego Stowarzyszenia Tunelowego ITA-AITES oraz doskonałą znajomość języka angielskiego, niezbędną do reprezentowania Podkomitetu w Zgromadzeniach Ogólnych tej międzynarodowej organizacji. Ponieważ nikt z zebranych nie zgłosił innej kandydatury, Przewodniczący zebrania zamknął listę kandydatów na stanowisko Przewodniczącego Podkomitetu i zarządził tajne głosowanie.

Ad.14. Po obliczeniu głosów Komisja Skrutacyjno-Mandatowa poinformowała, że w głosowaniu wzięło udział 17 obecnych na zebraniu członków zwyczajnych. Oddano 17 ważnych głosów wszystkie za wyborem Kol. Moniki Mitew-Czajewskiej na Przewodniczącą Podkomitetu Budownictwa Podziemnego w kadencji 2014-2017.

Ad.15. Nowo wybrana Przewodnicząca Podkomitetu przedstawiła z kolei propozycję składu osobowego Zarządu w kadencji 2014-2017. Oprócz niej w skład władz Podkomitetu wchodzą – dwaj Wiceprzewodniczący, Sekretarz, Skarbnik i trzech Członków Zarządu. Zaproponowane kandydatury to, w kolejności alfabetycznej: Stanisław Duży, Tomasz Godlewski, Kalina Jaworska, Jerzy Lejk, Tadeusz Majcherczyk, Anna Siemińska-Lewandowska, Andrzej Wichur. Przewodniczący zabrania zgłosił ponadto kandydaturę Kol. Wojciecha Grodeckiego. Wszyscy z wyjątkiem kol. Wojciecha Grodeckiego wyrazili zgodę na kandydowanie do władz Podkomitetu i wobec braku dalszych kandydatur zgłaszanych z sali Przewodniczący za aprobatą uczestników zebrania zamknął listę i zarządził tajne głosowanie.

Ad.16. Po obliczeniu oddanych głosów Komisja Skrutacyjno-Mandatowa ogłosiła wyniki w głosowaniu nad wyborem Członków Zarządu Podkomitetu. Oddano 17 głosów, wszystkie ważne i każdy z kandydatów wymienionych w punkcie 15 uzyskał 17 głosów „za”. Ukonstytuowanie się nowo wybranego Zarządu nastąpiło pod koniec zebrania, a wyniki są podane w punkcie 24.

Ad.17. Kol. Anna Siemińska-Lewandowska zaproponowała kandydatów w wyborach Komisji Rewizyjnej. Do trzyosobowej Komisji zgłosiła, w kolejności alfabetycznej Kolegów: Wojciecha Grodeckiego, Tomasza Kosińskiego i Tadeusza Romanowskiego. Wszyscy wyżej wymienieni wyrazili zgodę na kandydowanie i wobec braku dalszych zgłoszeń Przewodniczący zebrania zamknął listę i zarządził tajne głosowanie.

Ad.18. W tajnym głosowaniu wzięło udział 16 członków zwyczajnych. Oddano 16 głosów ważnych. Komisja Skrutacyjno-Mandatowa podała, że poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów: Wojciech Grodecki - 16, Tomasz Kosiński – 15 i Tadeusz Romanowski – 15 i tym samym wybrani zostali na członków Komisji Rewizyjnej.

Ad.19. W związku z przewidzianym na 24 czerwca 2014 Walnym Zebraniem Sprawozdawczo-Wyborczym Polskiego Komitetu Geotechniki Podkomitet Budownictwa Podziemnego wybiera swoich delegatów. Regulamin PKG zakłada, że na każdych 10 członków Podkomitetów i Oddziałów terenowych przypada jeden delegat. Dlatego, przy liczbie 64 członków Podkomitetu Budownictwa Podziemnego w dniu 4 kwietnia 2014 wybieranych jest 7 delegatów. Przewodnicząca Podkomitetu jest ósmym delegatem „z urzędu”. Na delegatów zgłosiły się lub zostały zgłoszone następujące osoby: Zenon Duda, Wojciech Grodecki, Rafał Kuszyk, Kalina Jaworska, Tadeusz Majcherczyk, Anna Siemińska-Lewandowska, Andrzej Wichur.

Ad. 20. W wyniku jawnego głosowania wszystkie wymienione wyżej osoby uzyskały mandat delegata na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Polskiego Komitetu Geotechniki.

Ad.21. W dyskusji ogólnej zabrała głos Kol. A. Siemińska-Lewandowska zachęcając wszystkich członków Podkomitetu do czytania newsletterów ITA-AITES, zawierających wiele aktualnych informacji zarówno o bieżącej działalności Stowarzyszenia jak i o różnego rodzaju publikacjach a między innymi o opracowanych przez Grupy Robocze Zaleceniach (Rekomendacjach) dotyczących wielu obszarów budownictwa podziemnego. Informacje te są dostępne na stronie internetowej www.ita-aites.org.

Ad.22. Do Komisji Wnioskowej zgłoszono następujące wnioski, głównie adresowane do nowo wybranego Zarządu:
  • Należy podjąć starania o poszerzenie listy członków Podkomitetu o osoby młode, zainteresowane budownictwem podziemnym.
  • W pracy Zarządu w nowej kadencji należy uwzględnić zorganizowanie seminarium naukowego, które byłoby także zaadresowane do osób młodych.
  • Zwiększyć aktywność członków Podkomitetu poprzez wykorzystanie poczty elektronicznej.
  • Uporządkować status członków Podkomitetu i członków Oddziałów PKG.
Nie zgłoszono natomiast żadnych projektów uchwał.

Ad.23. Zebrani w głosowaniu jawnym przyjęli wyżej sformułowane wnioski bez uwag.

Ad.24. W tym punkcie porządku obrad został podany ukonstytuowany skład Zarządu Podkomitetu oraz Komisji Rewizyjnej na kadencję 2014-2017
  
Zarząd :  
dr inż. Monika Mitew-Czajewska Przewodnicząca
prof. dr hab. inż. Stanisław Duży Wiceprzewodniczący
mgr inż. Jerzy Lejk Wiceprzewodniczący
prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-LewandowskaSekretarz
mgr inż. Kalina Jaworska Skarbnik
dr inż. Tomasz Godlewski Członek Zarządu
prof. dr hab. inż. Tadeusz Majcherczyk Członek Zarządu
prof. dr hab. inż. Andrzej Wichur Członek Zarządu
 
Komisja Rewizyjna :
mgr inż. Tomasz Kosiński Przewodniczący
dr inż. Wojciech Grodecki Członek Komisji
mgr inż. Tadeusz Romanowski Członek Komisji

Ad.25. Nie zgłoszono żadnych wolnych wniosków.

Ad.26. Przewodniczący zebrania Kol. Andrzej Wichur podziękował wszystkim przybyłym Członkom Podkomitetu za obecność, aktywny i merytoryczny udział w Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym oraz życzył nowemu Zarządowi sukcesów w pracy w rozpoczynającej się kadencji a w szczególności by swoją działalnością przyczynił się do popularyzacji wiedzy o budownictwie podziemnym, jako ważnej i stale rozwijającej się dziedzinie budownictwa inżynierskiego. Następnie, wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku obrad, zamknął zebranie.

Protokołował
Wojciech Grodecki