[Rozmiar: 4717 bajtów] Podkomitet Budownictwa Podziemnego
Polskiego Komitetu Geotechniki

Polska Grupa Międzynarodowego
Stowarzyszenia Robót Podziemnych ITA-AITES
AKTUALNOŚCI HISTORIA DZIAŁALNOŚĆ WYDARZENIA WSPÓŁPRACA OSOBY KONTAKT
Sponsor platynowy
herrenknecht
Członkowie wspierający
Soletanche Polska sp. z o.o.
Peri Polska
Keller Polska
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Menard Polska sp. z o.o.
Działalność

Sprawozdanie z działalności Podkomitetu Budownictwa Podziemnego w 2018r.


 ... więcej >>

MEMBER NATION - 2017 ACTIVITY REPORT NATION MEMBRE - RAPPORT D'ACTIVITÉ 2017

 ... więcej >>

Sprawozdanie z działalności Podkomitetu Budownictwa Podziemnego w 2017r.


 ... więcej >>

MEMBER NATION - 2016 ACTIVITY REPORT NATION MEMBRE - RAPPORT D'ACTIVITÉ 2016

 ... więcej >>

Sprawozdanie z działalności Podkomitetu Budownictwa Podziemnego w 2016r.


 ... więcej >>

MEMBER NATION - 2015 ACTIVITY REPORT NATION MEMBRE - RAPPORT D'ACTIVITÉ 2015

 ... więcej >>

Sprawozdanie z działalności Podkomitetu Budownictwa Podziemnego w 2015r.


 ... więcej >>

Sprawozdanie z działalności Podkomitetu Budownictwa Podziemnego w 2014r.


 ... więcej >>

MEMBER NATION - 2014 ACTIVITY REPORT

NATION MEMBRE - RAPPORT D'ACTIVITÉ 2014  ... więcej >>

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków

Podkomitetu Budownictwa Podziemnego Polskiego Komitetu Geotechniki,  ... więcej >>

MEMBER NATION - 2013 ACTIVITY REPORT

NATION MEMBRE - RAPPORT D'ACTIVITÉ 2013  ... więcej >>

PROTOKÓŁ z posiedzenia Zarządu Podkomitetu Budownictwa Podziemnego PKG

w dniu 17.05.2013 w Warszawie  ... więcej >>

MEMBER NATION 2012 ACTIVITY REPORT

NATION MEMBRE - RAPPORT D'ACTIVITÉ 2012  ... więcej >>

Sprawozdanie z działalności Podkomitetu Budownictwa Podziemnego

Polskiego Komitetu Geotechniki w 2012r  ... więcej >>

MEMBER NATION 2011 ACTIVITY REPORT

NATION MEMBRE - RAPPORT D'ACTIVITÉ 2011  ... więcej >>

Regulamin przyznawania certyfikatów Polskiego Komitetu Geotechniki

 ... więcej >>

Statut Polskiego Komitetu Geotechniki

(tekst jednolity 29.10.2001 r.)  ... więcej >>

Sprawozdanie z działalności Podkomitetu Budownictwa Podziemnego w 2018r. 1. Współpraca z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Tunelowym ITA-AITES,
  • udział w pracach Grup Roboczych,
  • udział w Światowym Kongresie Tunelowym - WTC2018 w Dubaju w kwietniu 2018r., sprawozdanie zostało opublikowane w czasopiśmie Inżynieria i Budownictwo vol. 74 (2018), udział w 2. posiedzeniach Zgromadzenia Ogólnego ITA-AITES.
  • przygotowanie sprawozdania z działalności Podkomitetu (Polish Group of ITA) w 2017 r i przedstawienie na forum General Assembly w Dubaju oraz w formie elektronicznej na stronie www.ita-aites/org (zał. 1).
  • Opieka nad Working Group 15 (ITA) Underground and Environment; przygotowywanie raportu “Use and reuse of excavated materials”.
 1. Współpraca z redakcjami krajowych czasopism technicznych. Kilku członków Podkomitetu bierze aktywny udział w pracach kolegiów redakcyjnych lub w radach programowych takich czasopism specjalistycznych jak:
  • Budownictwo Górnicze i Tunelowe (kwartalnik) – Redaktor Naczelny, dr hab. inż. Stanisław Duży prof. P. Śl., dr inż. Wojciech Grodecki – członek Kolegium Redakcyjnego oraz prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska – członek Rady Programowej – niestety w 2018 r. zakończono wydawanie tego kwartalnika.
  • Geoinżynieria – drogi, mosty, tunele (kwartalnik) promujący tematykę budownictwa podziemnego, prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska – członek Rady Programowej, dr inż. Monika Mitew-Czajewska – recenzent,
 2. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne (kwartalnik) – umowa o stałej współpracy i patronacie medialnym Podkomitetu.
 1. Współpraca z innymi, krajowymi Organizacjami naukowymi i technicznymi
 2. Współpraca z Sekcją Geotechniki i Infrastruktury Podziemnej KILiW PAN.
 3. Informacja wśród członków Podkomitetu o stałych działaniach PKG oraz ITA-AITES, między innymi rozsyłanie biuletynów ITA-AITES i ISSMGE oraz innych informacji bieżących.
 4. Uczestnictwo w pracach konsultacyjnych i eksperckich dla konsorcjum AGP i Metra Warszawskiego.


Zał. 1 Member Nation Activity Report 2017.