[Rozmiar: 4717 bajtów] Podkomitet Budownictwa Podziemnego
Polskiego Komitetu Geotechniki

Polska Grupa Międzynarodowego
Stowarzyszenia Robót Podziemnych ITA-AITES
AKTUALNOŚCI HISTORIA DZIAŁALNOŚĆ WYDARZENIA WSPÓŁPRACA OSOBY KONTAKT
Sponsor platynowy
herrenknecht
Członkowie wspierający
Soletanche Polska sp. z o.o.
Peri Polska
Keller Polska
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Menard Polska sp. z o.o.
Działalność

Sprawozdanie z działalności Podkomitetu Budownictwa Podziemnego w 2018r.


 ... więcej >>

MEMBER NATION - 2017 ACTIVITY REPORT NATION MEMBRE - RAPPORT D'ACTIVITÉ 2017

 ... więcej >>

Sprawozdanie z działalności Podkomitetu Budownictwa Podziemnego w 2017r.


 ... więcej >>

MEMBER NATION - 2016 ACTIVITY REPORT NATION MEMBRE - RAPPORT D'ACTIVITÉ 2016

 ... więcej >>

Sprawozdanie z działalności Podkomitetu Budownictwa Podziemnego w 2016r.


 ... więcej >>

MEMBER NATION - 2015 ACTIVITY REPORT NATION MEMBRE - RAPPORT D'ACTIVITÉ 2015

 ... więcej >>

Sprawozdanie z działalności Podkomitetu Budownictwa Podziemnego w 2015r.


 ... więcej >>

Sprawozdanie z działalności Podkomitetu Budownictwa Podziemnego w 2014r.


 ... więcej >>

MEMBER NATION - 2014 ACTIVITY REPORT

NATION MEMBRE - RAPPORT D'ACTIVITÉ 2014  ... więcej >>

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków

Podkomitetu Budownictwa Podziemnego Polskiego Komitetu Geotechniki,  ... więcej >>

MEMBER NATION - 2013 ACTIVITY REPORT

NATION MEMBRE - RAPPORT D'ACTIVITÉ 2013  ... więcej >>

PROTOKÓŁ z posiedzenia Zarządu Podkomitetu Budownictwa Podziemnego PKG

w dniu 17.05.2013 w Warszawie  ... więcej >>

MEMBER NATION 2012 ACTIVITY REPORT

NATION MEMBRE - RAPPORT D'ACTIVITÉ 2012  ... więcej >>

Sprawozdanie z działalności Podkomitetu Budownictwa Podziemnego

Polskiego Komitetu Geotechniki w 2012r  ... więcej >>

MEMBER NATION 2011 ACTIVITY REPORT

NATION MEMBRE - RAPPORT D'ACTIVITÉ 2011  ... więcej >>

Regulamin przyznawania certyfikatów Polskiego Komitetu Geotechniki

 ... więcej >>

Statut Polskiego Komitetu Geotechniki

(tekst jednolity 29.10.2001 r.)  ... więcej >>

Sprawozdanie z działalności Podkomitetu Budownictwa Podziemnego w 2016r. 1. Współpraca z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Tunelowym ITA-AITES,
  • udział w pracach Grup Roboczych,
  • udział w Światowym Kongresie Tunelowym - WTC2016 w San Francisco, sprawozdanie zostało opublikowane w czasopiśmie „Budownictwo Górnicze i Tunelowe” nr 3/2015 (zał. 1), udział w dwóch posiedzeniach Zgromadzenia Ogólnego ITA-AITES,
  • udział w konferencji EETC 2016 w Pradze (Eastern European Tunnelling Conference), sprawozdanie zostało opublikowane w czasopiśmie „Budownictwo Górnicze i Tunelowe” nr 4/2015 (zał. 2),
  • udział w posiedzeniu przedstawicieli państw Europy Środkowo-Wschodniej ITA-AITES,
  • przygotowanie sprawozdania z działalności Podkomitetu (Polish Group of ITA) w 2015r. i przedstawienie na forum General Assembly w San Francisco oraz w formie elektronicznej na stronie www.ita-aites/org (zał. 3),
  • Udział w posiedzeniach Executive Council ITA w Lizbonie (luty 2016r.), San Francisco (kwiecień 2016r.), Kopenhadze (czerwiec 2016), Helsinkach (wrzesień 2016) oraz w Singapurze (listopad 2016r.), członka Zarządu ITA-AITES - Anny Siemińskiej Lewandowskiej,
  • Opieka nad Working Group 15 (ITA) Underground and Environment; przygotowywanie raportu “Use and reuse of excavated materials”.
 1. Współpraca z redakcjami krajowych czasopism technicznych. Kilku członków Podkomitetu bierze aktywny udział w pracach kolegiów redakcyjnych lub w radach programowych takich czasopism specjalistycznych jak:
  • Budownictwo Górnicze i Tunelowe (kwartalnik) – Redaktor Naczelny, dr hab. inż. Stanisław Duży prof. P. Śl., dr inż. Wojciech Grodecki – członek Kolegium Redakcyjnego oraz prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska – członek Rady Programowej,
  • Geoinżynieria – drogi, mosty, tunele (kwartalnik) promując tematykę budownictwa podziemnego, prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska – członek Rady Programowej, dr inż. Monika Mitew-Czajewska – recenzent,
  • Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne (kwartalnik) – umowa o stałej współpracy i patronacie medialnym Podkomitetu.
 1. Współorganizacja i patronat nad II Konferencją „Budownictwo Podziemne”, która odbyła się w Krakowie w terminie 14-15.09.2016.
 2. Współpraca z innymi, krajowymi Organizacjami naukowymi i technicznymi.
 3. Współpraca z Sekcją Geotechniki i Infrastruktury Podziemnej KILiW PAN.
 4. Informacja wśród członków Podkomitetu o stałych działaniach PKG oraz ITA, między innymi rozsyłanie biuletynów ITA i ISSMGE oraz innych informacji bieżących.
 5. Uczestnictwo w pracach konsultacyjnych i eksperckich dla konsorcjum AGP Astaldi Gulermak i Metra Warszawskiego.


Zał. 1 Mitew-Czajewska M. 2016. Zjednoczenie branż związanych z budownictwem, Budownictwo Górnicze i Tunelowe 3/2016.

Zał. 2 Mitew-Czajewska M. 2016. Wyzwania techniczne miejskich projektów tunelowych, Budownictwo Górnicze i Tunelowe 4/2016.

Zał. 3 Member Nation Activity Report 2015.